22 Kasım 2010

i was at antalya...

antalya / first day of holiday
first day of holiday: Ouchh! Stomachache & Crick

antalya / Second day of holiday
second day of holiday: Stomachache & Crick
i'm much better after visit to the hospital!

antalya / third day of holiday

third day of holiday: medicine man!

03 Kasım 2010

 
[Valid Atom 1.0] google-site-verification: googlee593ef71434b68c6.html